Snöskottning i Stockholm

Säker snöskottning, snöröjning och takskottning

Du vet väl att du som fastighetsägare har ansvar för att ingen kommer till skada när det samlas snö och is på taken? Vår personal är både erfarna och duktiga. Fullt utrustade skottar vi bort snö avlägsnar is och istappar. Högsta säkerhet, kvalitet och hastighet och är vårt motto på vintern. Vi erbjuder snabb service och gratis snöbevakning!

Vi kan hjälpa privatpersoner, företag och föreningar med:

 • Snöskottning, snöröjning, snöbevakning
 • Plogning, takskottning
 • Bekämpning av halka och istappar
 • Sandning, saltning

Pris: fr 199 kr/timme och person inkl. moms (efter RUT-avdrag)
Fr. 398 kr/timme och person utan RUT-avdrag. 3 timmar minimidebitering

FRI OFFERT för bostadsföreningar och företag

Första besöket är avgiftsfritt och våra offerter är ej bindande. Avbeställning av möte och andra tjänster är avgiftsfritt ifall det sker senast 24 timmar före överenskommen tid. 350 kr kan komma att debiteras som körningsavgift ifall kunden uteblir från mötet eller avbokar senare än 24 timmar i förväg.

Boka nu

Läs våra fullständiga villkor

 • Sergnes erbjuder ett kostnadsfritt besök gällande snöskottning endast för juridiska kunder. Första besök av arbetsledare från Sergnes är avgiftsfri. Offert som Sergnes erbjuder är inte bindande. Om kunden inte vistas under mötet och inte avbokar det 24 timmar i förväg, debiteras 250 kr som körningsavgift.
 • Vänligen observera att endast de arbetena som tas upp under möte med arbetsledare från Sergnes ingår i våra offert. Om ni tycker att ni pekade på något uppdrag som vi inte omnämner i vår offert, vänligen kontakta oss innan godkännande av offerten. Annars debiterar vi alla tillkommande uppdrag som ett tillägg. (Timpris beror på typer av arbeten).
 • Om kunden önskar utvidga beställt uppdrag, skall ny beställning göras av kunden och ny uppdragsbekräftelse lämnas av leverantören
 • Fel eller brist i uppdrags utförande ska av kunden omgående skriftligen reklameras till leverantören. Fel eller brist som upptäcks av kunden efter det att uppdraget slutförts eller upphört ska skriftligen reklameras senast inom sju kalenderdagar efter det att uppdraget avslutades. Reklamationen skall innehålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning. Kundens rätt till skadestånd eller annan gottgörelse är förverkad om kunden inte reklamerar inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt
 • Leverantören har rätt att häva avtalet om kunden väsentligt brutit mot avtalet eller vidhåller begäran om att uthyrd personal ska efterge kravet på god yrkessed eller god sed på arbetsmarknaden. Detsamma gäller om uthyrd personal utsätts för diskriminering på grund av etnisk härkomst, kön, sexuell läggning eller funktionshinder eller i fall där kund kräver uthyrds personals medverkan till sådan diskriminering
 • Leverantören har rätt att häva avtalet om kunden kommer på obestånd och inte omedelbart efter begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande eller om kunden utan medgivande från leverantören överlåter avtalet på annan
 • Avbeställning av snöskottningstjänster är avgiftsfri om den sker senast 24 timmar före startdatum. Annars har Sergnes rätt till ersättning för förlorad inkomst på grund av att vi inte har kunnat åta oss annat arbete. Ersättningen motsvarar minimum debiterings belopp på 1194 kr inkl moms.
 • Kunden har rätt att avbeställa en tjänst innan arbetet har avslutas mot ersättning till företaget enligt konsumenttjänstlagens bestämmelser. Om kunden avbeställer tjänsten innan arbetet har slutförts har Sergnes rätt till ersättning för den del av arbetet som redan har utförts.
 • Tjänsten räknas som avbeställt endast efter skriftlig/ muntlig bekräftelse från Sergnes.
 • Efter utförandet av offerten får kunden en faktura. Betalningsvillkor är 10 dagar för privata personer och 30 dagar för juridiska personer. Dröjsmålsräntan är 11 procent. Dröjsmålsräntan beräknas per år och man räknar med 360 dagar. Fakturaavgift är 25 kr inkl. moms för privata personer och 50 kr för juridiska personer.
 • Man kan få högst 50 000 kronor i avdrag per år, vilket motsvarar rot- eller rutarbete för 100 000 kronor. Man måste själv hålla reda på att gränsen inte överskrids om man har köpt rot- eller rutarbete och samtidigt fått det som förmån av arbetsgivaren
 • Sergnes ordnar ansökan om RUT avdrag till Skatteverket avgiftsfri. RUT avdrag för privata personer dras av direkt på faktura.

Vi har många nöjda kunder i Stockholmsregionen!

Sergnes AB kräver kunskap om vart avfallet ska ta vägen, rätt utrustning för att utföra jobbet och personal som är utbildad för att effektivt ta hand om den här typen av städning och saneringar. Vi har lång erfarenhet av att städa åt en mängd olika företag, bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare i Stockholmsområdet.
Kontakta oss!